fbpx

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Poštovani korisnici!

Sukladno odredbama Uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. godine (dalje u tekstu: Uredba) ovim Vam putem dajemo

OBAVIJEST O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA

Učilišta SESTINE ustanove – za obrazovanje odraslih

Učilište SESTINE ustanova za obrazovanje odraslih (dalje u tekstu: Učilište SESTINE), kao voditelj obrade osobnih podataka štiti vašu privatnost te obrađuje samo osobne podatke koji su nužni za svrhu za koju su prikupljeni.

Osobni podaci u smislu ove obavijesti prvenstveno su: ime, prezime, OIB, telefonski broj, e-mail adresa, poštanska adresa, broj bankovnog računa i kreditne kartice kao i druga informacija koja se odnosi na Vas osobno, odnosno koja se može smatrati osobnim podatkom i koja je nužna za određenu svrhu u koju je sklopljen ugovor/ potpisana pristupnica / potpisana izjava i slično.

U svrhu što kvalitetnije zaštite osobnih podataka, Vaše osobne podatke će obrađivati isključivo osobe koje su upoznate s odredbama Uredbe te s obvezom provođenja odgovarajućih sigurnosnih i tehničkih mjera kojima se štite svi osobni podaci.

Napominjemo da u slučaju uskraćivanja podataka koji su nužni za sklapanje i provođenje ugovora, nećemo biti u mogućnosti izvršiti svoje obveze iz ugovornog odnosa, odnosno s Vama sklopiti ugovor.

Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo u svrhu:

 • sklapanja odnosno izvršenja ugovora,
 • ispunjavanja zakonskih obveza (čl. 6.1. točka (c) Uredbe) u skladu s pozitivnim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj,
 • za potrebe legitimnih interesa Učilišta SESTINEi treće strane:
  • u svrhu optimalne komunikacije i korespondencije,
  • za interne statističke obrade i administraciju,
  • u slučaju opravdanog interesa trećih, osim kada su od tih interesa jači interesi ili prava ispitanika. Osobne podatke prvenstveno prikupljamo od Vas osobno, ali u okviru ispunjavanja zakonskih obveza ili legitimnih interesa iste možemo prikupiti i od nadležnih institucija kao što su MUP, Porezna uprava, FINA i dr.

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke sukladno najvišim primjenjivim standardima, a što znači da ih nećemo priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama, osim u sljedećim slučajevima:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini osobni podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi;
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti;
 • ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, a predočenje tih podataka se zahtijeva pisanim putem;
 • ako su ti podaci potrebni HANFA-i, nadležnom nadzornom tijelu (AZOP), odnosno drugom nadzornom tijelu,
 • u slučajevima određenim Uredbom koji se odnose na mogućnost i pravila obrade osobnih podataka koje u ime MED-LINE-a kako voditelja obrade temeljem ugovora provode izvršitelji obrade koji su se obvezali obradu vršiti u skladu s Uredbom.

Kako bi bili u mogućnosti ostvariti gore navedene svrhe obrade, prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo sljedeće kategorije podataka:

 • identifikacijski podaci Ispitanika  (ime, prezime, OIB);
 • kontakt podaci (adresa, telefon, e-mail adresa,fax);
 • eventualno, ostale podatke vezane uz svrhu obrade, odnosno izvršenje zakonskih i ugovornih

Vaše osobne podatke čuvat ćemo do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni, odnosno ispunjenja svih ugovornih prava i obveza, uvažavajući rokove propisane pozitivnim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj. Iz poreznih razloga ugovori i drugi dokumenti povezani s ugovorom (računi, kartice kupca) moraju se čuvati 11 godina, a u slučaju postupaka pred nadležnim tijelima mogu se čuvati i dulje od 11 godina.

Osobni podaci povezani s aktivnim ugovornim odnosom čuvaju se dok traje ugovorni odnos, a nakon prestanka istog ukoliko za to postoji zakonska osnova ili legitimni interes Učilišta SESTINE, odnosno ukoliko su potrebni radi dokazivanja u nekom od sudskih ili drugih postupaka pred nadležnim tijelima.

Pravo na pristup – imate pravo u svakom trenutku kontaktirati nas i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka. Učilište SESTINE Vam osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatražite, možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako zahtjev podnesete elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drugačije, informacije Vam pružamo u uobičajenom elektroničkom obliku;

Pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti;

Pravo na brisanje – imate pravo od nas tražiti brisanje Vaših osobnih podataka ako smo ih nezakonito obradili ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a o čemu ćemo Vas detaljno izvijestiti u odnosu na svaki pojedini zahtjev;

Pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka, ukoliko osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje koje nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka; ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka; ako nam podaci više ne trebaju za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva; ako ste uložili prigovor na obradu;

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem;

Pravo na prigovor – u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka;

Pravo na pritužbu – ukoliko smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili Uredbu ili druge propise u svezi zaštite osobnih podataka, molimo da se obratite našem Voditelju obrade kako bismo razjasnili sporna pitanja.

Navedeno možete učiniti na sljedeće kontakte:

Učilište SESTINE ustanova za obrazovanje odraslih, Jadarska 12, 10 000 Zagreb, telefon +385 99 666 4777, e-mail: info@uciliste-sestine.hr

Svakako imate pravo podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU;

Pravo na povlačenje privole – kada se obrada osobnih podataka temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Navedeno možete učiniti na način na koji ste dali privolu, kao i putem e-maila: zastitapodataka@uciliste-sestine.hr

Ako imate bilo kakva pitanja ili želite ostvariti koje od navedenih prava, možete se obratiti na e-mail: zastitapodataka@uciliste-sestine.hr ili na adresu Učilište SESTINE ustanova za obrazovanje odraslih, Jadarska 12, 10 000 Zagreb. U slučaju dvojbe, možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta, a čime štitimo Vaša prava i privatnost.

Ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, možemo naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

Politika obrade i zaštite osobnih podataka Učilište SESTINE ustanova za obrazovanje odraslih dostupni su na web stranici www.uciliste-sestine.hr.

uciliste_sestine

Učilište SESTINE ustanova za obrazovanje odraslih

error: Zaštićeni sadržaj !!
0

newsletter